Vương Văn Thả

Lão nông Nam Bộ
giải thích lý do
ông chửi Hồ Chí Minh
và ĐCSVN?Vương Văn Thả
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com