<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Bằng Phong Đặng văn Âu

LỜI KÊU GỌI

Bằng Phong Đặng Văn Âu


Kính gửi toàn thể cử tri người Hoa Kỳ gốc Việt Nam.

Kính thưa quý vị,

Tôi là Đặng văn Âu, bút hiệu Bằng Phong, một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng, một công dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam, trân trọng xin dâng lời kêu gọi:

Ông Barack Hussein Obama là người Hồi giáo và nhiễm tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng sản) từ người thầy Frank Marshall Davis – thủ lĩnh đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mà ông Obama xem như người cha tinh thần).

Trong 8 năm cầm quyền, ông Obama chưa đủ thời gian để đẩy nước Mỹ vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, nên ông đã dùng mọi thủ đoạn giống như phương cách đấu tranh của cộng sản để giúp bà Hillary Clinton – công cụ của ông Obama – giành chức Tổng thống.

May mà ông Donald J. Trump, một thương gia hết sức yêu nước Mỹ cương quyết chống Chủ Nghĩa Xã Hội, đã được Ơn Trên giúp chiến thắng thế lực ma quỷ. Trong gần hai năm cầm quyền, Tổng thống Donald J. Trump đã giữ lời hứa với cử tri và đã thực hiện nhiều thành quả cho nước Mỹ về phương diện kinh tế, ngoại giao hơn tất cả những Tổng thống tiền nhiệm.

Tuy không thực hiện được ý đồ xã hội chủ nghĩa hóa nước Mỹ, nhưng Obama đã cấy sinh tử phù vào các lãnh đạo đảng Dân Chủ, khiến cho đảng này cũng dùng tất cả những thủ đoạn chụp mũ, vu khống, khủng bố giống như cộng sản, để ra sức chống lại chủ trương “Make America Great Again” của Tổng thống Donald J. Trump.

Trong một bức thư viết cho Tiến sĩ Stephen B. Young, Khoa trưởng Luật khoa, có vợ Việt Nam, thông hiểu tiếng Việt và lịch sử văn hóa chính trị Việt Nam, tôi khẳng định rằng đảng Dân Chủ giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam của Việt Cộng và Bắc Kinh giống như quân xâm lược Hà Nội. Nếu người dân Hoa Kỳ vẫn ngây thơ, vô cảm trước âm mưu của kẻ thù giống như nhân dân Việt Nam trước năm 1975 thì Hoa Kỳ sẽ bị Trung Cộng thống trị, giống như Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất vào tay Cộng sản Miền Bắc.

Đồng bào ta mất nước vào tay Việt Cộng, còn có thế giới tự do làm chỗ nương thân. Nước Mỹ bị đảng Dân Chủ phá hoại để bị Trung Cộng thống trị thì con cháu ta không còn đất sống đã đành, mà cả thế giới sẽ biến thành địa ngục trần gian dưới sự khống chế của quỷ sứ đỏ Trung Cộng.

Do đó, nhân danh một người lính Việt Nam Cộng Hòa, luôn luôn tha thiết với sự sống còn của nòi giống Lạc Hồng, tôi kêu gọi mỗi một người Việt Nam tị nạn cộng sản không những dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa vào tháng 11 năm nay, mà còn phải cố gắng vận động bạn bè, hàng xóm người Mỹ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa vào lưỡng viện Quốc Hội để ngăn chặn đảng Dân Chủ đưa nước Mỹ vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Bởi vì người Mỹ chưa nếm mùi cộng sản, chưa bị mất nước, nên chưa biết nỗi đau, nỗi nhục của người bị mất nước.

Tổng thống Donald J. Trump long trọng tuyên bố ông cương quyết đánh bại chủ nghĩa cộng sản, tức là sẽ triệt hạ Trung Cộng (bằng kinh tế hoặc bằng quân sự) giống như cố Tổng thống Ronald Regean đã triệt hạ Liên Bang Xô Viết. Vì vậy, mỗi lá phiếu của đồng bào Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản dồn cho đảng Cộng Hòa là một viên đạn bắn vào đầu bọn lãnh đạo Việt Cộng hiện nay.

Xin đồng bào hãy lưu ý Việt Cộng đang cho cán bộ tình báo, tuyên truyền bí mật xâm nhập vào cộng đồng của ta là để thành lập đạo quân thứ 5 cho Trung Cộng. Hiện tượng truyền thanh, truyền hình, báo chí “thổ tả” đang ra rả đả kích đảng Cộng Hòa là do tiền Trung Cộng tung ra nhằm trả công cho bọn tay sai đấy! Hãy cảnh giác!

Tôi hy vọng lời kêu gọi này được người Việt Nam Tị Nạn yêu nước Việt lắng nghe và thực hiện để mai này trên quê hương Việt Nam sẽ không còn bóng dáng của loài quỷ sứ Việt Cộng hành hạ dân lành.

Trân trọng kính chào.
APPEAL TO THE VIETNAMESE AMERICANS VOTERS

To all voters Vietnamese Americans

Ladies and gentlemen,

I am Dang Van Au, pseudonym Bang Phong, a veteran Army Republic of Vietnam, a US citizen native Vietnam, respectfully I offer call:

Barack Hussein Obama is Islamic and ideological infection Socialist (Communist) from Frank Marshall Davis mentor - leader of the Communist party USA, Obama considered spiritual father).

In eight years in power, Obama has not enough time to push the United States into the path of Socialism, so he used all the tricks like the way the struggle of communists to help Hillary Clinton - his tools Obama - won the presidency.

Donald J. Trump, a merchant utmost love America adamantly against Socialism, has the grace to help win evil forces. For nearly two years in power, President Donald J. Trump has kept his promise to voters and have made many achievements for the country in terms of economic, diplomatic than all past presidents.

But do not make the intention socialist cultural nation, but Obama has implanted detaining the leaders of the Democratic Party, that party is also using all the tricks capped, slander, terror breeds like communism, to strive against the policy "Make America Great Again" Donald J. Trump's President.

In a letter written to Dr. Stephen B. Young, Dean of the Law Faculty, whose wife Vietnam, understand Vietnamese culture and political history of Vietnam, I insisted that Democrats like the National Front Liberation of South Vietnam's and Beijing Communist invaders like Hanoi. If the American people are still naive, indifference conspiracy of enemies like the people of Vietnam before 1975, the United States will be the Chinese domination, like the Republic of Vietnam was lost to the Communists Region North.

Our compatriots in the hands of Vietnamese Communist dehydration, there is the free world as shelter itself. America was the Democrats sabotage to be Chinese descendants dominate the land no longer live, but people the world will turn into a living hell under the control of the Chinese red devil.

Therefore, in the name of a soldier in South Vietnam, always eager for the survival of the race Lac Hong, I call upon each one of Vietnam refugees communism not only delivering votes for Republicans in November this year, but also to try to mobilize your friends, neighbors, Americans vote for Republicans in Congress bicameral to prevent Democrats put America on the path to Socialism.

Because Americans have not tasted communism, not dehydrated, so Americans do not know the pain, the shame of being dehydrated. Donald J. Trump President solemnly declared at the UN forum he resolutely defeat communism, ie will destroy the CCP (by economic or military) is like trying to President Ronald Regean has destroy the Soviet Union.

So every ballot of fellow Vietnam Communist Refugees put the GOP is a bullet in the head of Vietnamese Communist leader today. Because the CCP disintegrate the people of Vietnam will stand up buried alive communism.

Please fellow Vietnam Communist Please note that staff are intelligence, propaganda secretly infiltrate our Community is to establish the 5th column of the CCP. The phenomenon of radio, television, press "Cholera" is relentlessly lampooned by Republicans as Chinese money to pay for launching henchmen there! Be alert!

I hope this call are people Vietnam Refugee Vietnamese patriots to listen and implement this tomorrow on homeland Vietnam will no longer silhouette of Species Vietnamese Communist demons torturing innocent people.

Best regards.

Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com