<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Ngô Du Trung FB

Sinh nhật đứa tay sai
Ngô Du Trung

(19 tháng 5 là ngày sinh nhật của bác của bọn VC và tay sai. Nói thì nói vậy, chứ thằng bác của bọn VC không có cái gì quang minh chính đại. Nó có hàng chục tên, họ, bí danh khác nhau; ngày sanh, ngày chết cũng lúc này lúc khác. Nó gian ác nên phải che giấu hành tung là vì vậy. Stt dưới đây tôi viết trong “ngày sinh nhật bác” năm ngoái, năm nay đăng lại. Cuộc đời của bác chỉ gói gọn trong mấy chữ: “TAY SAI NGOẠI BANG, GIAN ÁC, ĐẠO ĐỨC GIẢ, VÔ LIÊM SỈ” nên không cần phải viết lại.)

Bác của VC và bọn tay sai:

– Là một tên “thông thạo” 29 thứ tiếng, nhưng không rành tiếng mẹ đẻ;

– Là “nhà văn hoá thế giới” nhưng không viết nổi một cuốn sách, phải đi chôm tập thơ của người khác rồi ký tên mình;

– Là một “nhà đạo đức” nhưng giết cả ân nhân nuôi mình và bè lũ của mình là bà thương gia Nguyễn Thị Năm, và chơi con nuôi của mình có chửa rồi để đệ tử giết chết bịt miệng;

– Là một con người “liêm sỉ” nhưng viết sách ký tên giả tự khen mình lên tới mây xanh;

– Là một nhà “cách mạng” nhưng không biết làm gì ngoài làm tay sai cho Tàu, nghe lời Tàu tàn sát mấy trăm ngàn người Việt trong “cải cách ruộng đất” và “trăm hoa đua nở”;

– Là “nhà yêu nước” nhưng làm tay sai cho Nga, cho Tàu, phát động cuộc “chiến tranh giải phóng” miền Nam, bắt nhân dân miền Bắc làm lính đánh thuê cho Tàu, tàn sát đồng bào miền Nam…

Bọn VC và tay sai rất yêu kính bác; vì nhờ bác làm tay sai cho Tàu, cõng rắn cắn gà nhà, cướp được miền Nam mới có “được như hôm nay”, chứ không thì vẫn còn ăn bo bo để mỗi ngày ngồi rặn cho lòi cứt ra mà đóng thuế cứt… Nếu không có bác làm tay sai cho Tàu thì làm gì có Tàu nghênh ngang khắp toàn cõi VN như hôm nay!


Ngô Du Trung FB

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com