<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

Báo Vẹm

Việt Cộng kỷ niệm cấp quốc gia
50 năm Tổng tiến công
và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Báo VẹmVIỆT CỘNG: Nó tấn công! Nó giết dân! Nó phá hoại đất nước! Nó ăn tàn mạt! Nó bưng bô cho khựa! Nó rước giặc vào nhà! Nó bán hết tài nguyên của VN! Nó rước voi dày mả tổ! Tay nó làm việc trái đạo rồi, miệng nó đổ tội cho "Mỹ- Ngụy"! Mày giải thích sao với bài báo láo này hả VC? Xưa mày tuyên truyền nhồi sọ "Mỹ và tay sai" phá hoại ngày tết của dân! Còn bây giờ mày tiêu phí tiền của dân vô việc ăn mừng kỷ niệm tổng tiến công? Ị ra rồi ăn lại như thế thật là nhục.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com