Thiên Thu


. Cảm tác từ bài viết “Một Câu Chuyện Cũ”
và bài thơ “Hoa Tường Vi” của Bs Trần Mộng Lâm.

(Thiên Thu)
Thiên Thu
Canada, 01-09-2018


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com