<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

ĐỪNG DÂNG NƯỚC
CHO GIẶC(Cực lực phản đối dự luật cho “ngoại bang?”
thuê đất 99 năm lập đặc khu kinh tế)


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

Là “đày tớ” ai cho phép các ông bà?
Đem đất tổ tiên dâng cho đồng chí
Đem Việt Nam của chúng tôi ra làm chốt thí
Trên bàn cờ chính trị của các ông?

Các ông bà tuyên bố rằng chúng tôi đồng lòng
Nhưng các ông bà tự suy tôn, tự quyền quyết định
Rước quân cướp vào nhà không toan tính
Chỉ lợi cho phe nhóm của mình mặc tiếng dân gào.

Hãy dừng lại đừng để sóng dâng trào
Lòng dân đã sục sôi, căm phẩn
(Giặc sẽ đưa lính giả dân vào trú ẩn
Trong ba đặc khu các bà toan bán cho Tàu!)

Sóng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đâu?
Hãy tràn lên quét sạch đi rác rưởi
Quét sạch ra khỏi ranh giới, về nơi phát khởi
Chúng đã làm bẩn đất nước này hơn bốn mươi năm.

Hơn bốn mươi năm thế sự thăng trầm
Sự lừa bịp đẩy dân vào ngõ cụt
Làm Việt Nam mang nhiều nỗi nhục
Thế giới xem thường cũng tại các ông bà.

99 năm sau những lớp sinh sau đã đủ già
Còn các ông bà cũng thối thây diêm phủ
Giặc sẽ giở chiêu bài rất cũ
Bành trướng cướp đất kia ông bà tội ngập đầu.

15 tháng 6 ư? Hãy suy nghĩ thật sâu
Nếu không muốn lưu danh tội đồ thiên cổ
Một cái bấm nút của ông bà thôi giang sơn này sẽ đổ
DÂN THỀ LIỀU CHẾT MỘT PHEN VÌ “TỨC NƯỚC VỠ BỜ!”


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com