<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

Những người bất tử
trong tim dân miền Nam VN

Breaknewstoday

Trung Úy Bác sĩ Vũ Đức Giang TĐ7/LĐ147/TQLC

Ngày 26/3/1975 sau khi cùng một số y tá tiểu đoàn khiêng thương binh lên tàu cứu hộ , mọi người khuyên anh nên ở lại tàu nhưng anh nhứt quyết cùng số y tá TĐ7 quay trở lại cùng đơn vị , anh nói trong chiến đấu những người lính có thể cần đến bác sĩ . Nhưng đến ngày 28/3/1975 anh chịu chung số phận với Lữ Đoàn 147 ở "Pháp trường cát Thuận An " Anh bị CSBV bắt giam ở nhà tù Ái Tử Quãng Trị . Đến năm 1977 anh tự sát bằng một liều thuốc độc tại nhà tù Ái Tử - Quãng Trị Vĩnh biệt anh Trung Úy bác sĩ Vũ Đức Giang TĐ7/LĐ147/TQLC /VNCH Tổ Quốc Ghi Ơn và nhân dân MNVN đời đời nhớ ơn anh.

Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com