Internet
Bà Thư Việt Cộng ăn mít

InternetBà Thân Thị Thư, trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy SaiGon, ngồi ghế chủ tọa đã thản nhiên công khai ăn mít nhồm nhoàm trong khi bên cạnh bà là Bí Thư Thành Ủy Sai Gon Nguyễn Thiện Nhân đang say sưa phát biểu.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com