<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Internet








































































BẢNG ĐỐI CHIẾU

Internet





Đọc báo VN, nói chung, kể cả báo VN ở Mỹ, riết rồi ba cái chữ VC nó thấm vào đầu hồi nào mà mình khong hay. Nay có "Tự Điển" nầy, thì trước khi viết một chữ mà nghi ngờ chữ VC, thì lấy ra tham khảo ngay.




Internet





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com