<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Nhiều tác giả

Bài xướng:
30 tháng Tư

Nhìn tờ lịch cũ, lệ tuôn rơi
Ngày chót tháng Tư: cuộc đổi đời
Du kích lìa rừng, về chiếm phố
Dân chài bỏ lưới, tếch ra khơi
Đồng minh tháo chạy, quân tan tác
Tướng tá bôn đào, lính tả tơi
Tuy vậy, lâu ngày rồi cũng thấy
An lòng, khi máu lệ thôi rơi (Vũ Quý Hảo & Vũ Quang)


Bài hoạ:
30 tháng Tư

Nhớ buổi tan hàng ngấn lệ rơi
Tai trời ách nước đổi thay đời
Hàng hàng lội suối xuyên rừng rậm
Lớp lớp lên tàu vượt biển khơi
Lắm kẻ ra đi tìm đất hứa
Bao người ở lại rớt mồng tơi
Cùng chung số phận đời vong quốc
Nghĩ tức cho mình bị bỏ rơi (dinhtuong)


Nhiều tác giả
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com