<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhBằng Phong Đặng văn Âu

GỬI TIẾN SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Thưa Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng,

Tôi là Bằng Phong Đặng văn Âu. Khi ở Tiểu bang Virginia, tôi thỉnh thoảng có đánh Tennis với ông. Tôi có đôi điều thắc mắc tại sao ông là một cựu Thứ trưởng trong Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức là ông ở về phía Quốc Gia, ông lại ủng hộ đảng Dân Chủ muốn biến Hoa Kỳ vào con đường Xã hội Chủ nghĩa và chê bai Tổng thống Donald Trump, một vị lãnh đạo quyết tâm chống lại âm mưu thôn tính thế giới của Trung Cộng bằng những thủ đoạn gian ác?

Ông là Giáo sư môn Chính trị học tại Đại học George Mason, tại Virginia, chắc chắn trình độ nhận thức về chính trị thuộc vào thượng thừa mới có thể hướng dẫn lớp trẻ mới lớn ở Mỹ chưa có kinh nghiệm cộng sản.

Bọn Giáo sư Mỹ chưa từng nếm mùi cộng sản, có xu hướng thân Cộng hay theo Cộng, thì tôi còn hiểu được. Còn ông xuất thân từ Miền Nam, mà ông thân Cộng, thì tôi nhận thấy rằng có vấn đề hoảng loạn tâm trí hoặc ông bị Việt Cộng dùng tiền mua chuộc, bởi vì tôi không thể nghĩ ra được lý do nào khác.

Với tư cách là người có bằng Tiến sĩ, dạy Đại Học, ông nên giải thích cho người tỵ nạn cộng sản như chúng tôi hiểu. Tôi tuy chỉ là một quân nhân, cầm súng diệt giặc, hiểu việc chống cộng sản là chính đáng, là vì yêu lý tưởng tự do, nên tôi cố sức giảng giải cho thế hệ em út, con cháu muốn được kể là con người thì phải chống Cộng, bởi vì cộng sản cưỡng bức con người thành súc vật. Chẳng lẽ, ông là Giáo sư Đại Học mà không đủ lý lẽ để giải thích việc ông làm.

Thật ra, ở xứ tự do, ai muốn theo ai là quyền của mỗi người. Đó là câu nói của thành phần ít học hoặc vô trách nhiệm. Còn người có học thì phải đem kiến thức, kinh nghiệm để cho quần chúng mở mang trí tuệ, nhằm đóng góp cho việc xây dựng một xã hội văn minh, phải không Tiến sĩ. Tôi đã viết nhiều bài vạch rõ sự tồi bại của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ cho đồng bào thấy, nhưng ông là người có bằng Tiến sĩ, dạy Đại Học về môn chính trị, nếu ông im lặng, không trả lời thắc mắc của tôi, thì tôi nghĩ ông ăn tiền Việt Cộng để làm tay sai Việt Cộng là điều không sai.

Tôi chờ ông lên tiếng, không phải riêng cho tôi, mà cho đồng bào tỵ nạn cộng sản biết.Dr. Nguyen Manh Hung,

My name is Bang Phong Dang Van Au. When I was in Virginia State, I sometimes played Tennis with you. I have a few questions as to why you’r a former Deputy Minister in the Government of the Republic of Vietnam; that is, you’re on my side of the Country, you’re supporting the Democrats who want to turn the United States into a Socialist path and decry President Donald Trump, a leader determined to oppose China's conspiracy to take over the world with evil tactics?

You’re Professor of Politics at George Mason University, Virginia, certainly the level of political awareness of the upper can only guide young people in the US who have no Communist experience.

The American professors who had never tasted communism, tended to be pro-Communist or communist, as I understood. However, with you, this is an exception; you was from the South Vietnam, but you’re now with the Communists mind, I realized that there is a problem of panic or you are ransomed by the Viet Cong, because I could not think of any other reasons..

As a PhD. holder, teaching at the University, you should explain to the refugees, students to learn and stay away from communist regimes, as understand. Although I was just a military man, holding a gun to kill the enemy, I understood that fighting against the communists was justified, because I loved the ideals of freedom, so I tried to explain to the younger, next generation, the children and grandchildren who want to be counted as human they must fight Communism, because the communists leaders force their people to be animals, so they can be easier to control. As an University Professor, you have no reasons to say that you do not know or, have no reasons to explain what you did.

In fact, in the land of freedom, no one needs to know and follow the rights of other person. It is just a saying of an uneducated or irresponsible component. As for an educated person, you have to bring your knowledge and experience to the people to expand their intelligence, in order to contribute to the building mission for a better civilized society, right, Dr.. I have written many articles to point out the failure of the American Democratic Party to show my compatriots, but you’re a Ph.D. holder, taught the University about politics, if you are silent, and do not answer my questions. , then I think you are earning the Viet Cong money to be a big Viet Cong influence.

I waited for you to speak up, not only for me, but for the Vietnamese community.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com