<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Tiến VõTiến Võ

Bốn mươi lăm năm
Bốn mươi lăm năm, nhìn lại!
Bốn mươi lăm năm, hơn hai thế hệ.
Bốn mươi lăm năm, chính đề!
Bốn mươi lăm năm, thời trẻ Oai Hùng.

Bốn mươi lăm năm, lửa bùng!
Bốn mươi lăm năm, Khí Hùng Bất Tử.
Bốn mươi lăm năm, trang sử!
Bốn mươi lăm năm, giả từ quê hương.

Bốn mươi lăm năm, sang chương!
Bốn mươi lăm năm, tìm đường vượt biên.
Bốn mươi lăm năm, Hồn Thiêng!
Bốn mươi lăm năm, nhớ miền quê cha.

Bốn mươi lăm năm, bôn ba!
Bốn mươi lăm năm, nơi xa đất người.
Bốn mươi lăm năm, rạng ngời!
Bốn mươi lăm năm, Tuẫn đời chiến binh.

Bốn mươi lăm năm, nghiêng mình!
Bốn mươi lăm năm, Tổ đình Vị Quốc.
Bốn mươi lăm năm, thoảng chốc!
Bốn mươi lăm năm, khoảng mốc thời gian.

Bốn mươi lăm năm, Can Trường trong chiến bại.


Tiến VõFree Web Template Provided by A Free Web Template.com