Hân hạnh giới thiệu sáng tác mới
của nhạc sĩ Trần Thanh Đông (Úc châu)

- BƯỚC VỘI
- EM VỘI CHIA TAY
- TÌNH EM VÀ BIỂN

Qua phần lần lượt trình bày của Võ Hạ Trâm, Dzõan mẫn
Trần Thanh Đông (Úc Châu)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com