Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lá cờ thiêng của ca nhạc sĩ Hoàng Tường, qua phần trình bày của chính tác giả.



Tác giả

HOÀNG TƯỜNG



Trình bày

HOÀNG TƯỜNG


























































Xin bấm PLAY












Free Web Template Provided by A Free Web Template.com