Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Từ nghìn năm trước

Sáng tác của Lê Dinh

Mix và Hòa âm:

Lê Duy

Trình bày:Montreal, Canada

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com