Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Biển dâu của Lê Dinh, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada.









Trình bày : LÊ DUY

Montreal, Canada


























































BẤM PLAY



LÊ DUY Montreal, Canada






















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com