Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời vĩnh biệt (2008). Sáng tác của Lê Dinh, Montreal, Canada. Qua phần trình bày của Bảo Yến







Trình bày



BẢO YẾN






















Trình bày: BẢO YẾN





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com