E-mail:
nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Sông Quê, của Đinh Trầm Ca. Qua phần trình bày của Hồng Loan, Toronto & Lê Duy, Montreal, Canada.

Hồng Loan

Toronto (Canada)


Lê Duy

Montreal (Canada)


Hò.... ơ... sông quê nước chảy đôi bờ. Để anh chín dại mười khờ thương em... Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học. Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u. Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn. Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông. Em tan trường về con đò lên bến lở. Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi. Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù u. Dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết. Bên sông không còn mái nhà ngày xưa. Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó. Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học. Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u. Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu. Câu ca từ thuở thơ dại ru sang. Sông quê, trường làng con đò trên cát lở. Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng!

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com