<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Đảng - đoàn cộng sản
là nội thù, là lũ giặcĐoàn thanh niên cộng sản
Quyết chí theo đảng chọn Tàu!
Nguyện đem một sao
Góp với năm sao
Thành sáu!
Một đảng ma
Một đoàn láu
Noi gương Hồ cáo bán non sông!

Dưới ngọn cờ hồng
Đoàn viên gái mong lấy Chệt làm chồng
Đoàn viên trai, lên núi chỏng mông ở đợ.

Trai Tàu rập gái Việt, đẻ ra những đám nợ
Nửa người nửa ngợm, nửa rợ lai
Rồi đoàn viên sẽ trở thành những tên cai
Bắt dân Việt, ngày mai như Tây Tạng.

Đoàn thanh niên cộng sản là lũ khuyển hoang khốn nạn
Vì hư danh
Luồn với đảng hà hơi
Hùa theo bọn quỉ đỏ tàn phá cuộc đời
Diệt đạo lý
Biến khối dân thành ma trơi vất vưởng!

Những thằng, những con hèn mạt, thì biết lấy đâu mà ngượng
Quên mất tổ tiên, từ khước tiền nhân
Đảng đã nhồi sọ, biến chúng bây thành những đứa đần
Mặc đất nước mất dần theo năm tháng.

Đảng đoàn chúng bây quyết phục tùng đại Hán
Đem dã tâm dâng bán nước non
Vì mớ lợi danh mà chúng bây chấp nhận cúi lòn
Quên lịch sử là cháu con Trưng Triệu!

Đến bao giờ?
Và đến khi nào bọn bây mới hiểu?
Gia nô ngoại bang là tội bất hiếu bất trung...
Lịch sử sẽ khắc ghi một đám ô danh, một lũ khốn cùng
Quay mặt với Tổ Quốc để phục tùng Hán tặc.
Dân tộc Việt sẽ xem đảng đoàn chúng bây là bọn nội thù, là lũ giặc...
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com