Dậy mà điBÀI HÁT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAMDậy mà đi, tiến bước mau
Toàn dân đứng dậy khí cao Diên Hồng
Xua tan lũ giặc Hán ngông
Diệt tan cộng đảng thoát vòng vong nô.Đảng cúi mặt, dân không cúi mặt
Đảng nguyện thề qui giặc ngoại bang
Đảng đầu hàng, dân không đầu hàng
Nên đứng dậy đập tan quân xâm lược.

Đàng bán nước, dân không bán nước
Nên vùng lên chung bước đấu tranh
Đàng xin - cho, dân quyết tranh giành
Tự Do Dân Chủ không phải xin - cho mà phải đấu tranh giành lấy.

Đảng làm bậy, dân không làm bậy
Đảng mất dạy, dân thấy dân khinh
Đảng quì lạy, dân bất bình
Gọi nhau cả nước dậy binh chồng Tàu.

Dậy mà đi, tiến bước mau
Toàn dân đứng dậy khí cao Diên Hồng
Xua tan lũ giặc Hán ngông
Diệt tan cộng đảng thoát vòng vong nô.

Đảng thờ Hồ, dân khinh Hồ
Cha già gốc Chệt, ma cô điếm đàng
Lừa dân Việt, phục Hán gian
Dựng nên một đảng sài lang bạo quyền

Đảng ngu si, dân không điên
Hiện nguyên đảng cướp bạc tiền vinh thân
Biến dân thành đám nghèo bần
Vùng lên quyết chí hiến thân giống nòi.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com