<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh30-4, Giá mà

Giá năm xưa các anh không giải phóng thì dân miền Nam giờ đây nào đã hiểu
Miền Bắc te tua, túng thiếu nghèo nàn
Và có lẽ các lãnh đạo vẫn còn ở trong hang
Nào có được sự giàu sang quí tộc?Giá năm xưa các anh đừng giải phóng
Để dân Nam không biết mặt thật Bác Hồ
Để đảng ta không lòi bộ mặt lừa bịp mị thô
Không hiện rõ một bọn ma cô cướp cạn.Giá năm xưa các anh không vượt qua sông Thạch Hãn
Thì giờ đây giặc Hán đâu tràn vào
Cờ Trung cộng vẫn chỉ có 5 sao
Chứ không phải như 6 sao như VTV đã chiếu.Giá năm xưa các anh không giải phóng thì dân miền Nam giờ đây nào đã hiểu
Miền Bắc te tua, túng thiếu nghèo nàn
Và có lẽ các lãnh đạo vẫn còn ở trong hang
Nào có được sự giàu sang quí tộc?

Giá năm xưa các anh không giải phóng thì làm sao dân miền Nam biết được các anh là một bọn mị lừa ngu ngốc?
Cả miền Nam đâu ngập tiếng than khóc đau thương
Giá ngày xưa các anh không giải phóng thì hôm nay chúng ta đâu mất Quê Hương!

Và dân tộc không cùng đường nô lệ.

Ghi chú ảnh:
Hình 1: Hà Nội 1969
Hình 2: Sài Gòn 1969
Hình 3: 16 chữ vàng - 4 - Babui
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com