Một cánh tay nung chí
Triệu cánh tay dũng khí


. Tặng TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các anh thư mang giòng máu Triệu Trưng là những chiến sĩ cho Việt Nam tự do còn đang trong lao tù hay vẫn hiên ngang tranh đấu.

Em đứng lên, không ngại súng tên
Lập sử xanh
Tổ Quốc ghi tên
Tuổi trẻ niềm tin
Quốc gia vững bền"Một cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên" (*)
Quyết đưa cao, xây dựng nền Dân Chủ.

70 năm mụ mị
70 năm tụt hậu là quá đủ
Quyết vùng lên
Thoát lẫn lú đê hèn
Không!
Nhất định không sống đời trâu ngựa thành quen!
Như đảng muốn biến toàn dân thành đám khu đen để trị.

Một cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay vung lên
Thể hiện niềm tin và nêu cao ý chí
Dựng lại non sông
Phục hồi đạo lý Tiên Rồng.

Không!
Ngàn lần không
Vạn lần không
Thề không phản bội cha ông
Quyết gìn giữ non sông trường tồn mãi

Triệu cánh tay đưa cao, quyết đấu tranh, sớm thoát ngàn oan trái
Vòng kim cô từ lũ người ma quái tà tâm
Đã nhốt dân ta trong suốt bảy mươi năm
Trong đen tối, ngục giam cầm thống trị.

Một cánh tay nung chí
Triệu cánh tay dũng khí
Quyết đưa cao, giương ý chí dạt dào
Tất cả hãy đứng lên vì Tổ Quốc ngàn sau
Hãy xứng đáng với niềm tự hào dân tộc.

Không!
Triệu triệu lần không
Quyết không để đảng biến chúng ta thành thứ dân mất gốc.
(*) Thề không phản bội Quê Hương - Cục chính huấn VNCHledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com