<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


ĐCSVN
là quốc thù của Việt tộc
. Cho lời bợ "Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc"
của tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng.

Hỡi bọn Bake cộng sản đến từ phương Bắc
Bán nước non gieo rắc hận thù
Tội ác này, lịch sử sẽ ghi khắc thiên thu
Đảng cộng sản là quốc thù của dân tộc."Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc"
Đất Bắc Kinh linh hơn đất Hà Thành
Trung Cộng là thiên triều, là mẫu quốc, là đàn anh
Lệnh của Tập phải nhanh nhanh thực hiện.

Biên giới, đất liền, Tây Nguyên, Vịnh, Biển
ĐCSVN hiến dâng, bất chiến tự nhiên thành
Nước Tàu là mẫu quốc, là cha anh
Tình Trung Việt phải hợp thành là một.

Mặc dân chúng khinh ta là đảng dốt
Ta vẫn theo 4 Tốt, 16 chữ vàng
Mặc dân tình đói khổ lầm than
Mặc Việt tộc có ngàn năm lịch sử.

Đảng cộng sản tiếm được quyền thì hồ chế ngự
Bán non sông để gìn giữ quyền hành
Để được làm chư hầu cúc cung phụng sự đàn anh
Mặc đất biển ngàn xanh vào tay giặc.

Hỡi bọn Bake cộng sản đến từ phương Bắc
Bán nước non gieo rắc hận thù
Tội ác này, lịch sử sẽ ghi khắc thiên thu
Đảng cộng sản là quốc thù của dân tộc.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com