<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhTâm tư gởi bác

Hận bác lắm vì hôm nay mọi người đã biết
Chính bác đã làm cho nước Việt điêu linh
Một kẻ gian manh...không nghĩa, không tình
Nên chúng cháu cũng dứt tình với bácCháu yêu bác qua lời thơ tiếng hát
Thơ, hát rằng bác là đồng ngát đơm bông
Bác dẫn năm châu đến "Thế giái đại đồng"
Bác truyền lệnh hãy CƯỚP cho được miền Nam để lập công dâng bác.

Cháu yêu bác không bằng con tim dào dạt
Mà yêu bác bằng tiếng hát lời thơ
Dẫu cháu chưa được phép tìm hiểu về bác bao giờ
Đảng buộc chúng cháu phải yêu bác qua lời thơ tiếng hát.

In tẹt nét, Phây bút, Gú gồ ào ạt
Những thông tin về bác làm chúng cháu kinh ngạc vô cùng
Bác đã mang về đây một thứ chủ nghĩa tàn hung
Dẫn đất nước vào lộ cùng ngõ tiệt!

Và từ đó chúng cháu không còn niền tin tha thiết
Bở bác đã gây cho nước Việt tang thương
Đảng của bác về đây tàn phá phố rũ, rụi phường
Bác là nguyên nhân chính gây đau thương cho dân tộc.

Bác đã áp đặt dân Việt làm thân nô bộc
Bác đã gây bao chết chóc hận thù
Đất nước tàn hoang từ "Cách Mạng Mùa Thu"
Từ dạo ấy, hận thù thêm chồng chất.

Ngày hôm nay, chúng cháu xin được nói ra sự thật
Dân Việt Nam đã tĩnh giấc ngủ vùi
Đã bao năm trong tăm tối mù đui
Toàn dân tộc đã ngậm ngùi nuối tiếc.

Hận bác lắm vì hôm nay mọi người đã biết
Chính bác đã làm cho nước Việt điêu linh
Một kẻ gian manh...không nghĩa, không tình
Nên chúng cháu cũng dứt tình với bác

Dẫu tình kia cũng chỉ bằng lời thơ, tiếng hát
Chứ không bằng con tim và chưa dào dạt bao giờ.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com