<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhTưởng rằng...

Tưởng rằng bác có thật tài
Hy sinh cho nước, tương lai giống nòi
Lịch sử gom lại xét soi
Chân tướng điếm xảo...bác lòi mặt ra
Tưởng rằng bác đấng anh hùng
Thống nhất đất nước để cùng giàu sang
Ai ngờ đất nước tiêu tan
Tự do Dân Chủ chuyển sang độc tài.

Tưởng rằng bác có thật tài
Hy sinh cho nước tương lai giống nòi
Lịch sử gom lại xét soi
Chân tướng điếm xảo...bác lòi mặt ra

Tưởng rằng bác rất thật thà
Ai dè bác cũng như ma cà rồng
Hô hào dưới ngọn cờ hồng
Giết dân chỉ để lập công dâng Tàu.

Tưởng rằng bác đấng anh hào
Ai ngờ gián điệp của Mao thiên triều
Việt Nam bác xóa mất tiêu
Dân tộc nô lệ trăm điều họa thân.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com