<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Vận Nước về đâu?Xưa Trưng nữ Vuơng, Mê Linh giục trống
Nay đảng ma lấy núi sông triều cống giặc Tàu
Công các vua Hùng, chí Tổ Quốc ngàn cao
Lịch sử 4.000 năm nay vào tay giặc!Hai Bà Trưng xưa đuổi quân Đông Hán
Nay cháu con há năm tháng cúi đầu?
Vận Nước về đâu?
Dân Tộc sẽ về đâu?
Bên Sông Hát, ta ngẫm câu Dân Túy.

Đất nước tôi, giặc Bắc đến đây miệt thị
Gọi dân Nam, lũ Ngụy của ngoại bang
Chúng nhân danh độc lập tự do đánh cho Mỹ Ngụy tan hàng
Gom Đất Nước giang san về một xó.

43 năm, dòng trôi đã tỏ
Ai chiến đấu cho quê hương, ai chối bỏ Tổ Tiên
Ai vì hạnh phúc tự do cho Dân Tộc, ai là bọn cướp chỉ biết quyền tiền?
Ai gây cảnh muộn phiền cho cả nước?

Đảng cộng sản, một lũ điên bơi dòng ngược
Đem núi sông cá cược với chức quyền
Gieo rắc đau thương, oán hận triền miên
Một xã hội đảo điên vô vọng!

Xưa Trưng nữ Vuơng, Mê Linh giục trống
Nay đảng ma lấy núi sông triều cống giặc Tàu
Công các vua Hùng, chí Tổ Quốc ngàn cao
Lịch sử 4.000 năm nay vào tay giặc!

Hỡi toàn dân ba miền Trung Nam Bắc
Tuốt gươm thiêng mà chặt gọng lưỡi bò
Hãy diệt tan cái thể chế xin cho
Chém cho sạch bọn mặt mo phản quốc.

Thôi ngủ vùi, mau nhận ra sự thật
Lũ cộng nô dâng vịnh, đất, biển, sông
Mau đứng lên dựng ngày hội Diên Hồng
Phá tan xiềng xích cùm gông Hán tặc.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com