<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh

Bầu ơi thương lấy bí giùm
Harvey chưa nhẹ cơn sầu
Irma vội đã gieo màu thê thương (1)
Người đi lánh nạn nghẹn đường
Hai cơn bão dữ tai ương thét gầm
Cửa nhà đồ đạc vườn sân
Thôi đành bỏ mặc lo thân an toàn
Bao nhiêu công việc dở dang
Bao nhiêu dự tính lỡ làng trách ai?
Trách trời sao nỡ đùa dai
Cuồng phong thịnh nộ mưa hoài liên miên
Mái bay, tường đổ, cây xiên
Xe chìm ngập cửa, nhà nghiêng ngập phòng
Xác người xấu số trôi sông
Lẫn trong xác thú theo dòng cuốn xa
Than ôi! Vừa mới hôm qua
Tươi vui sinh động nay ra oan hồn
Ai may sống sót cũng buồn
Tiêu tan cơ nghiệp tủi hờn trắng tay
Công lao xây dựng bao ngày
Bỗng đâu phút chốc đoạ đày áo cơm
Mỗi lần bà thuỷ hành cơn
Giáng cho những trận kinh hồn khiếp tâm
Sống trong một nước người dân
Nhớ câu tương ái tương thân bọc đùm
Bầu ơi, thương lấy bí giùm
Lá lành ơi, giúp phủ trùm lá tơi
Thiên tai địa hoạ ách đời
Góp tâm từ thiện trao vơi nỗi niềm
Cầm tay dìu dắt gượng lên
Sớt chia hoạn nạn sáng bền lòng nhân


Chú thích: (1) Hai cơn bão lớn, Harvey và Irma, đánh vào nước Mỹ chỉ trong vòng 2 tuần, thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9, 2017, gây tổn thất nặng nề. Hai tiểu bang bị thiệt hại nặng nhất là Texas và Florida. Xem chi tiết trong hai links sau đây:

Link tham khảo 1.

Link tham khảo 2.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com