<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Bốn mươi lăm năm Quốc Hận
‏‏‏‏‏‏Ký ức ngày xưa vẫn hiện về
Bốn lăm năm uất hận ê chề
Thành nghiêng thị ngả thân ngơ ngác
Nước mất nhà tan dạ thảm thê
Man rợ lên voi, người xuống chó
Văn minh cúi mặt, ngợm phô nghề
Miền Nam từ đấy chìm trong máu
Oan khốc bi thương cảnh não nề

‏‏‏‏‏‏Oan khốc bi thương cảnh não nề
Thân người đổ xuống dặm đường quê
Mồ nông cỏ ngập xua kinh tế
Huyệt lạnh bia sơ cải tạo đề
Chùa, miếu, nguyện đường kêu nhảm nhí
Nhạc, hình, sách vở đốt ngô nghê
Miền Nam của cải tuôn ra Bắc
Cán bộ tranh nhau cướp đẫy về

Cán bộ tranh nhau cướp đẫy về
Chổi cùn rá rách cũng không chê
Chủ trương bần hoá trùm bao cấp
Chính sách ngu đần đại kiểm kê
Hãng xưởng công ty thu sạch nghiệp
Tiểu thương buôn bán ép thay nghề
Đổi tiền tay trắng bao lần khóc
Oán hận trùng trùng bước biển mê

‏‏‏‏‏‏Oán hận trùng trùng bước biển mê
Một đi đã khắc một lời thể
Chí nung quang phục non sông Việt
Dạ quyết thu hồi đất biển quê
Vận nước quy Trung chuông máng chỉ
Hán nô khấu tặc Tập Bình bê
Nhân cơn cúm dịch Tàu đang rối
Kết hợp ngoài trong cách mạng về (05-2020)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com