<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhMùng 2 tháng 9 vùng lên!

Mùng 2 tháng 9 vùng lên!
Quyết tâm đòi lại chính quyền về dân
Đòi thả hết tù lương tâm
Giành quyền tự quyết không cần ai cho
Chế độ cộng sản vong nô
Cùng bao thối nát quăng vô vũng sình
Ngày xưa giặc đỏ giả danh
Cướp công chính nghĩa công trình quốc gia
Trò lừa đốn mạt quỷ ma
Ép tròng nô lệ dân ta khốn cùng
Việt Minh Việt Cộng một dòng
Việt gian thái thú tâng công giặc Tàu
Thành Đô bán nước từ lâu
Biển xanh dâng cả đảo màu Bắc Nam
Nhà máy ô nhiễm tràn lan
Quân Tàu xâm nhập xấn ngang dân mình
Đặc khu kinh tế càng kinh
Chốt nơi hiểm yếu trá hình bao vây
Người dân lo lắng tỏ bày
Luật an ninh mạng khoá ngay ngôn quyền
Mít-tinh cũng chẳng được yên
Luật chưa cho phép, xích xiềng lôi đi
Nhốt người tranh đấu chính vì
Ba Đình đích thực ngoại vi Hán Tàu
Tình hình nguy cấp từ lâu
Ai người tri thức, ai giàu nhiệt tâm
Mau mau đoàn kết toàn dân
Mùng 2 tháng 9 ra quân xuống đường
Biểu tình dậy khắp mười phương
Bước chân rầm rập biểu chương căng đầy
Đồng thanh: “Đả đảo tay sai
Hán nô, Việt cộng cáo cầy cút nhanh!”
“Trả quyền làm chủ cho dân!”
Phá tan ngục, bạn đấu tranh đón về
Đặc khu, tô giới ngừng thuê
Công trường nhà máy dẹp nghề xéo mau
Biển Đông tôm cá tươi màu
Hoàng, Trường Sa lại đẹp au sắc vàng
Nghe trong trống nhịp dồn vang
Hồn thiêng sông núi rộn ràng quê hương
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com