<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

. “Hoa Quỳnh Nở” của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo (Richmond, VA.),
chuyển ngữ từ Bài Thơ chữ Hán của Thượng Tọa Thích Tâm Châu.


琼 花 笑

半 夜 琼 花 笑
堂 中 香 繞 绕
人 間 妨 醒 識
覺 悟 真 微 曜

释 心 珠 (上坐)

Quỳnh Hoa Tiếu

Bán dạ quỳnh hoa tiếu
Đường trung hương liêu nhiễu
Nhân gian phương tỉnh thức
Giác ngộ chân vi diệu.

Thích Tâm Châu (Thượng Tọa) Đề Thơ
tại Tu Viện Sùng Nghiêm, ngày 17/8/2001


. Bản dịch của nghĩa đệ Trần Quốc Bảo


Hoa Quỳnh nở

Nửa đêm quỳnh nở hoa
Hương tỏa thơm khắp nhà
Ai nấy đều tỉnh thức
Sự mầu nhiệm bừng ra
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com