<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

















































































































‏‏ TUYẾT MAI LÀ THẾ


‏‏Lời nói đầu về ý thơ: Chúa Xuân về, đem theo 2 Tiên Nữ là Bạch Tuyết và Mai Hoa; Hai nàng Tuyết và Mai tranh nhau ngôi vị “Nữ Hoàng Xuân”. Cả hai đều xinh đẹp tuyệt vời, khó bề tuyển định hơn thua. Đó là đề tài hấp dẫn mà các thi nhân tao đàn cổ kim, thường mượn để khai bút vào dịp đầu Xuân.


‏‏ 雪 梅 作 者

 ‏‏ 梅 雪 爭 春 未 肯 降
騷 人 擱 筆 費 評 章 梅 須 遜 雪 三 分 白
雪 卻 輸 梅 一 段 香
有 梅 無 雪 不 精 神
有 雪 無 詩 俗 了 人
日 暮 詩 成 天 又 雪
與 梅 並 作 十 分 春

  (盧 梅 坡)

 

‏‏ TUYẾT  MAI LÀ THẾ    

 ‏‏ Mai Tuyết tranh xuân vị khẳng hàng
Tao nhân các bút phí bình chương
Mai tu tốn Tuyết tam phần bạch
Tuyết khước du Mai nhất đoạn hương
Hữu Mai vô Tuyết bất tinh thần
Hữu Tuyết vô thi tục liễu nhân
Nhật mộ thi thành thiên hữu Tuyết
Dữ Mai tịnh tác thập phần xuân (Lư Mai Pha)



‏‏ Bản dịch của Trần Quốc Bảo

‏‏ TUYẾT  MAI LÀ THẾ    

 ‏‏ Tuyết Mai tranh chức Nữ Hoàng Xuân
Bút mực tao nhân khó định phần Tuyết kém Mai mùi hương tuyệt diệu
Mai thua Tuyết sắc trắng vô ngần
Có Mai không Tuyết coi phàm tục
Có Tuyết không thơ cũng thiếu thần
Hạ bút đề thơ phơ phất tuyết
Thêm Mai hé nụ trọn tình xuân.




quocbao_30@yahoo.com

























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com