Quý vị đang thưởng thức Prelude & Fugue Vol. 1 No. 10 Bach, qua tiếng đàn dương cầm của Đan Thi, Longueuil, Canada ngày 17-04-2011 tại Classival Valleyfield.Trình tấu dương cầm:

ĐAN THILongueuil, QC, Canada

Prelude & Fugue Vol. 1 No. 10 Bach

BẤM PLAY

ĐAN THI

Longueuil, Canada


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com