Quý vị đang thưởng thức Đan Thi, 14 tuổi trình tấu dương cầm, ngày 21-03-2010: Concerto de Québec (IE). Concours d'Inter-Élèves, ở École de musique Vincent-D'yndy (1er PRIX)Trình tấu dương cầm:

ĐAN THILongueuil, QC, Canada


CONCERTO
DE QUÉBEC

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com