Quý vị đang thưởng thức Đan Thi, 14 tuổi trình tấu dương cầm, ngày 21-03-2010: Impromptu Opus 90. Concours d'Inter-Élèves, ở École de musique Vincent-D'indy (1er PRIX)Trình tấu dương cầm:

ĐAN THILongueuil, QC, Canada


IMPROMPTU OPUS 90

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com