<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday
Biểu ngữ
của đỉnh cao trí tuệ làm

Breaknewstoday
Mừng ngày cáo chết 2 tháng 9

Mừng ngày chết của cáo hồ
Chung ngày lúc cáo họ hồ tuyên
Trong đoạn hay nhất lại chôm
Tuyên ngôn của Mỹ tưởng không ai rành
Internet hại thằng ranh
Chuyên đi chôm của người thành của ta!
Thằng cáo ác thú, gian tà
Chết lâu như vậy vẫn đa người mừng


Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com