Internet
Duyên Phận
qua "tran xờ lay"
tiếng Anh của người Mỹ
(chắc là) gốc... cây

Internet

DUYÊN PHẬN

Internet
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com