<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Internet

Tuổi già thời đại
Xưa tê sáu chục đã già,
Bi chừ tám chục vẫn là còn son.
Điện thoại tán gẩu cười giòn,
Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.

Tại răng ta phải quan tâm?
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.
Cứ tin mình vẫn còn ngon,
Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.

Việc chi khóc kín, than thầm!
Trời cao dù “ sập cái rầm” đã sao?
Bỏ qua những chuyện tào lao,
Dùng InterNet nói khào mua vui.

Hảy yêu đời như tụi tui!
Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng.
Internet mania,
Thú vui thời đại tuổi già giải khuây.

Ngừa lú lẩn trong tầm tay,
Mại dô các bạn dịp may cuối đời.


Internet
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com