<BGSOUND src="Nhac Giang Sinh 1.mp3"> Le Dinh


Nguyễn Vạn Thắng

MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH
Ý Cha con Chúa phải vâng lời
Thương đến con người khắp mọi nơi
Vinh hiển Trời cao Ngài ngự đến
Hang lừa tăm tối Chúa ra đời
Cầu xin Ơn Thánh hằng soi sáng
Khấn nguyện Hồng Ân tỏ sáng ngời
Tội lỗi gian trần được cứu rỗi
Tình thương Ngài đến đem an vui


Nguyễn Vạn Thắng
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com