<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

GIÚP ĐỠ

Internet
Kính chuyển.

Phải đích thân "kêu gọi" sự giúp đỡ của đồng đội như người thương binh này thì hẳn là ông ấy phải rất khó khăn.
Xin quý vị của ít lòng nhiều nhường cơm xẻ áo giúp cho ông ấy.
Ơn trên sẽ trả công cho quý vị.Ông Trịnh Khai Trường hiện đang sống tại Nha Trang. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến:
Số điện thoại ghi ở đây là:
0905 482 420.
Email: trinhkhai.truong@gmail.com.

Link:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=926695341026668&id=100010586318918


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com