<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

CHỊ NGÂN & NGỰA

Internet
Sờ đầu nhưng nghĩ về ĐUÔI
Ngựa như đồng cảm nên thò...CHÂN ra!

Áo dài may tới 300
Không phải đĩ ngựa gọi là thứ chi
Ngựa đực lòi cái giống gì
Để chị ngân đú sướng tê cả người...!!!


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com