<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Việt nam tham gia biểu tình

Internet
VN ta cũng a dua theo dân bản xứ chung tay phá nát"quê hương thứ hai", đất nước đã cưu mang mình khi trốn chạy cs 45 năm về trước. Thật buồn cho tình đời. Mang thân tị nạn mà còn đòi hỏi đủ thứ ? Chỉ về hùa mà không suy nghĩ hay được nhận cash cho vài ngày ăn?


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com