<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Thái độ hèn hạ...

Internet
Thái độ hèn hạ của một tên Tổng Giám Đốc WHO, người Ethiopia: Tedros (Tên của nó dài quá, khó nhớ, viết tắt một tiếng đầu như vầy cho dễ nhớ)… nhanh chân chạy lại bắt tay Tập Cận Bình (NHỤC !!!)


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com