<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

HÌNH ẢNH

Internet
Bích Phượng Lê con Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo người đã thực hiện chiếc xe có cờ Việt Nam Cộng Hòa tại Virginia. Bảng số xe cũng VNCH. Thật hãnh diện con của vị Tướng VNCH Cựu tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB với 17 năm tù cộng sản.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com