<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Manh

NGƯỜI DÂN MIỀN BẮC
BỊ NHỒI SỌ HẾT THUỐC CHỮA

Manh
Nhìn tấm băng rôn trên bạn đọc thử suy nghĩ xem có thể nào xóa bỏ những tư duy ngu muội này không?

hcm, đảng trưởng của đảng csVN, kẻ đã áp đặt một chủ nghĩa ngoại lai vào dân tộc, cũng chính y đã rập khuôn bài bản của quan thầy TQ, Bắc Triều Tiên đấu tố người dân, giết hàng trăm ngàn người bị chụp mũ là thành phần địa chủ tại miền bắc, hcm đâu có gì tốt lành?!

Tuy nhiên với một đội ngũ tuyên giáo hùng hậu, chúng vẫn thổi ống đu đủ bác là thánh, là tiên, là Phật, nhờ có bác quê hương mới được độc lập dù thứ độc lập ấy là một loại độc lập giả hiệu của một nhà nước độc tài, chính vì độc tài cho nên chúng mới xem toàn cỏi VN là sở hữu của mình, từ đó mới đặt ra cái điều luật ăn cướp là: "Đất đai của người dân nhưng nhà nước...quản lý"!, cứ thử hỏi hàng triệu người dân xem có ai đồng ý để cái nhà nước mang tên CHXHCNVN quản lý tài sản của mình?

Đã trở thành dân oan nhưng người dân vẫn không biết tại sao và cứ réo gọi boác trở về để cứu giúp mình!

Nếu boác có sống lại chẳng những không giúp mà boác còn ra lệnh cho bọn đàn em cướp nhanh, cướp mạnh để tiến đến thiên đàng XHCN.

Hãy quăng đi cái tâm lý thờ mị một tên tội đồ, chính hắn là kẻ đã gây nên thảm trạng hôm nay.


Manh


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com