<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Như ThuNhư Thu

THÁNG TƯ NÀO QUÊN!
Lại tháng tư đen sắp trở về
Bao trùm đô thị cả làng quê
Mậu Thân súng nổ rền muôn hướng
Ất Mão lời than dậy tứ bề
Non nước hờn căm đều mãi giận
Dân tình bực tức chẳng còn mê
Vùng lên tranh đấu nào suy nghĩ
Nhất dạ đồng tâm giữ vẹn thề!


Như ThuFree Web Template Provided by A Free Web Template.com