Thực Hiện: Vanchus
Để tưởng nhớ Nhạc sĩ Lê Dinh
(1934-2020).

Hà Thanh hát Dòng lệ thương đau.
Bản ghi âm trước năm 1975.

Thực Hiện: VanchusThực Hiện: Vanchus


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com