<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Sưu tầm
"HẾT THUỐC CHỮA"

Sưu tầm
BÙI SĨ LỢI (Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề Xã hội) nói:“NHỊN tăng lương có lợi cho người lao động” (thằng nầy má nó đẻ ngược đây!)


SƯU TẦM
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com