Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
LÝ DO

Anh kia sau khi cưới vợ một thời-gian, lặng-lẽ đem con vẹt cho người khác. Một ông hàng xóm thấy vậy hỏi:
- Con vẹt hay nói, quý thế, sao lại đem cho đi?
- Dạ vì nó hay nói, nên một con thì vừa, còn hai con nghe đến nhức tai, chịu không thấu, bác ạ!
- Thế một con nữa đâu?
- Nó đang giặt đồ ở sau giếng!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com