<BGSOUND src="Nhac Long Me.mp3"> Le DinhMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


Chú thích: Đây là phi thuyền Appollo lúc trở về mặt đất bị nổ trên bầu trời
nên cậu con trai có người Mẹ ở trên phi thuyền bị chết khi phi thuyền nổ.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com