<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh
Babui - Nông dân Nam bộ

Gặm nỗi buồn muôn năm!Babui - Nông dân Nam bộ

Bán nước nó còn dám
Rước giặc nó đã làm
Tổ Tiên nó phỉ báng
Chiến tranh nó không màng!

Thì sá gì ngoáy mũi?

Lịch sử bốn ngàn năm
Chúng sẵn sàng chối bỏ
Ta cúi đầu ngậm câm
Họa hoằn ta xin xỏ!

Chuyện thập niên năm mươi
Chúng phát động đấu tố
Chúng giết bao nhiêu người
Dân ta vẫn còn nhớ?

Ngay ngày Tết Mậu Thân
Bao nhiêu ngàn người dân
Tại Huế chúng chôn sống
Ta tự tại an nhiên!

Lịch sử đã sang trang!

Thì sá gì ngoáy mũi
Chỉ càng thêm hờn căm
Cúi đầu ta lầm lủi
Hờn tủi ta ngậm câm

Gặm nỗi buồn muôn năm!


Babui - Nông dân Nam bộ

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com